1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4479.-Τό έξωκκλήσιον τοΰ δάσους, μεταφρασθέν ύπό Ι. Π. Κ[οκκώνη]. "Εκδοσις τρίτη. Έν 'Αθήναις 1846. Είς 16«ν. Κουμανούδης 1, 355. *
  3. Ι. Π. Κ[οκκώνη].