Τα κατά την ενώπιον της Μ. Ε. Δίκην του Υποστρατήγου Βάσσου και Γ. Α. Μωραΐτου προς έλεγχον των παραλόγων φωνασκιών του δευτέρου.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4474.-Τά κατά την ενώπιον της Μ. Ε. Δίκην τοΰ Υποστρατήγου Βάσσου και Γ. Α. Μωραΐτου προς έ'λεγχον των παραλόγων φωνασκιών τοΰ δευτέρου. 'Αθή- νησι 1846. Εις 8°ν, σ. 16. #¦