1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4462. -Συλλογή πολιτικών αποφάσεων τοΰ 'Αρείου Πάγου τοΰ έτους 1845. Έν 'Αθήναις έκ τοϋ τυπογραφείου Χ. 'Αναστασίου Δοΰκα 1846. Εις 8<"·, σ. 454. ΕΒΕ ΝΟΜ. 2691. -Μ-