Σεληνοδρόμιον προγνωστικόν Καζαμία, περιέχον την γενικήν επόψιν του έτους 1846

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4446. - Σεληνοδρόμιον προγνωστικόν Καζαμία, περιέχον τήν γενικήν έ'ποψιν τοΰ έτους 1846. Εκδίδεται υπό 'Ανδρέου Πουλή. Έν 'Αθήναις. 1846. [έν τέλει:] τυπογραφεΐον 'Ανδρέου Κορομηλά. Εις 16ον, σ. 29. ΓΕΝ. Per. 549, ΛΟΒ. Α 56/1.