Παράρτημα των πρακτικών της Γερουσίας εμπεριέχον τον προϋπολογισμόν των εσόδων και εξόδων του Κράτους του έτους 1846.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4413. - Παράρτημα τών πρακτικών τής Γερουσίας έμπεριέχον τον προϋπο- λογισμόν τών εσόδων και εξόδων τοΰ Κράτους τοϋ έτους 1846. Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου Χ. 'Αναστασίου Δοΰκα. 1846. Εις 4<>ν, α. 188. ΕΒΕ. ΟΚΕ 4589, ΤΕ 2348. *