Οι άθλοι της εν Βλαχία Ελληνικής Επαναστάσεως το 1821 έτος

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4395.-01 άθλοι της έν Βλαχία Ελληνικής επαναστάσεως το 1821 έτος συγγραφέντες παρά 'Ηλία Φωτεινού τον Πελοπον. II. ΙΙατρέίυς και εκδοθέντες διά την συνάφειαν τής γενικής ιστορίας της Ελλάδος εις εν τμήμα. Έν Λειψία της Σακσονίας, 1846. Εις 8ον, σ. ι' + 194. Το βιβλίον τοϋτο είναι λιθογραφημένον, μόνυν δέ ό πίναξ των περιε- χομένων και ό κατάλογος τών συνδρομητών έντυποι. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 3802C, IEEE. 104, ΑΑ 1739.
  3. Οι άθλοι της εν Βλαχία Ελληνικής Επαναστάσεως το 1821 έτος
  4. Ηλία Φωτεινού