1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4868. - Λεξικόν τής Χωροφυλακής Δευτέρα διαίρεσις. Ερμηνεία στρατιωτική