1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4364. - Κατάστασις συνοπτική τής πόλεως 'Αθηνών άπό τής πτώσεως αυτής υπό τών Ρωμαίων μέχρι τέλους τής Τουρκοκρατίας. Συνταχθείσα υπό Διονοσίου Σουρμελή. Έκδοσις τρίτη Βελτιωμένη ύπο τοΰ αύτοΰ Συγγραφέως-«Αι δεΰτεραι σκέ- ψεις σοφώτεραι» - Άθήνησιν. Τΰποις Π. Β. Μελαχοϋρη και Φ. Καραμπίνη. 1846. Είς 8°ν, σ. 96. Πρβλ. άριΦ. 3639 και 3640. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 4677, ΓΕΝ. Geogr. 2124. *
  3. ΔιονοσίουΣουρμελή