Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικοϋ Παρθεναγωγείου,

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4360. - Κανονισμός τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Έλληνικοϋ Παρθεναγωγείου, έφορευομένου υπό τών Κυρ ιων Ζ. Ζαχάροφ Α. Ίγγλέση Δ. Δαλλαπόρτα Κ. Γ. Ζαχά- ροφ Α. Ρωσσέτου. Επεξεργασθείς παρά τής Μ. Ι. Ρώτα. Έν Κωνσταντινουπόλει, 1846. Είς 8<™, σ. ε' + 16, μεθ'ενός πίνακος. ΠΚ. Ψγ/140. *
  3. Μ. Ι. Ρώτα