Ιστορία της Ολδεμβούργης

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4358. - 'Ιστορία τής Όλδεμβούργης υπό Χ. Φορμάνου. Μεταφρασθεϊσα εκ τοϋ γερμανικοΰ υπό Χρήστο» Ν. Μελογγοδ, λοχαγοΰ τοΰ πεζικοϋ, και διευθυντοΰ τοΰ γραφείου τοΰ Υπουργείου τών στρατιωτικών. Έν 'Αθήναις, εκ τής τυπογραφίας Νικολάου Άγγελίδου Κατά την δδόν Έρμου παρά τη Καπνικαρέα. 1846. Είς 8°ν, α. ιγ'+ 178. ΓΕΝ. Ind. 1104, ΛΟΒ. Α. 44/Ί. -*
  3. Χ. Φορμάνου