1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4345. - Ήνωμένον Κράτος τών 'Ιονίων νήσων. Κέρκυρα, 26 Αύγουστου 1846 ε. ν. Άπόφασις της Βουλής, [κάτω:] Έν τή τυπογραφία της Κυβερνήσεως. Μφ. 0.25 χ 0 37, ελληνιστί, άγγλιστί και Ιταλιστί. Δικονομικοί διατάξεις. IEEE—. ·«-