1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4340.-Ή θυγάτηρ τοϋ γεωργοΰ υπό αίδ. Λέη Ριχμόνδου ΜεταφρασιΊεΐσα έκ της 'Αγγλικής. Έν 'Αθήναις τΰποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως 1846. Είς 12»ν, σ. 84. Κουμανούδης 1, 356.
  3. Λέη Ριχμόνδου