1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4331.-'Επιστολή τοϋ Κυρίου ημών Ίησοϋ Χριστού. Έν 'Αθήναις εκ της Φι- λολάου τυπογραφίας. 1846. Κουμανούοης 1, 356. #¦