Ελληνική Γραμματική

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4323. - Ελληνική Γραμματική Στεφάνου Κομμητά Τοΰ έκ Φθίας, Έκ Χωραρχίας μεν Κοκοσίου, Κώμης δε Κωφών, περιέχουσα τους Τύπους, τους αναγκαίους κανόνας τής Τεχνολογίας, τής Ετυμολογίας, τής Συντάξεως, και τής Συνθέσεως, και Περί ανωμάλων Ρημάτων. Έκδοσις τρίτη. Έν Πέστη. 1846. Εις 8ον, φ. 1 όί. ά.+ σ. ζ'+ 285. Πρβλ. αριθ. 1781 και 2866. ΕΒΕ. ΓΛ. 1950. -Χ-
  3. Στεφάνου Κομμητά