Δίκη Ιωνά Κίνγ ενώπιον του Αρείου Πάγου. Αίτησις αναιρέσεως.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4308.-Δίκη Ίωνά Κίνγ ενώπιον τοϋ 'Αρείου Πάγου. Αίτησις αναιρέσεως. 'Αγορεύσεις τών δικηγόρων Παύλου Καλλιγά και Σπυρίδωνος Τριανταφύλλη. Άπό- φασις τοϋ Δικαστηρίου. Έν 'Αθήναις Εκ τοϋ Τυπογραφείου Έμ. Άντωνιάδου. (Κατά τήν όδόν τών Άνακτορίων) 1846. Εις 8°ν σ. 28. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 793Μ, ΓΕΝ. Theol. 2256. *·
  3. Παύλου Καλλιγά | Σπυρίδωνος Τριανταφύλλη