1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4287- - "Αρχαιολογία "Ελληνική. Συγγραφεΐσα παρά τοΰ Κ. Γ. "Ιρβινγος. Μεταφρασθεΐσα δε εκ τοΰ Άγγλικοΰ υπό Σ. Άντωνιάδοο Προς χρήσιν της Νεολαίας. "Εκδοσις τετάρτη. Έν Κωνσταντινουπόλει, Έκ της Τυπογραφίας Ι. Λαζαρίδου. 1846. Είς 16ον, σ. 154. Πρβλ. αριθ. 2027, 3747 και 3951.
  3. Κ. Γ. "Ιρβινγος.