Αριθ. ΙΑ' Πράξις της Κυβερνήσεως.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4285.-'Αριθ. ΙΑ' Πράξις της Κυβερνήσεως. Μφ. Ο 45 χ 0.58, έν Κέρκυρα, της 3 Ιουνίου 1846, ελληνιστί, άγγλιστΐ κα'ι ίταλιστί. Περί τοΰ 'Εθνικού Μουσείου. IEEE—. *