Ακολουθία εορτάσιμος του εν αγίοις Πατρός ημών Βησσαρίωνος αρχιεπισκόπου Λαρίσσης

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4275.-'Ακολουθία εορτάσιμος τοΰ έν άγίοις Πατρός ημών Βησσαρίωνος αρχιεπισκόπου Λαρίσσης τοΰ θαυματουργοΰ και κτίτορος τής τοΰ Σωτήρος Χρίστου ίεράς Μονής τών μεγάλων πυλών τής κοινότερον καλούμενης Δοΰσικου- fj προσετέθη και κανών παρακλητικός προς τον αγιον υπέρ τών ευλαβών Χριστιανών. Διορθωθεΐσα δε νΰν ακριβώς και καλλωπισθεΐσα ύπό Πολοχρονίοο Φιλιππίδοο, εξεδόθη δαπάνη έλευ-