Χάρτης της Νυν Ελλάδος,

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4262·-Χάρτης τής Νυν Ελλάδος, έν 'Αθήναις 1845. Έχα: υπό Ίωάννου Κορωναίου. Πίναξ διαστάσεων 0.43 χ 0.29. ΓΕΝ—, ΜΜΠ—. *
  3. ΊωάννουΚορωναίου