1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4260. -'Υπόμνημα ιστορικόν περί αρχής και προόδου και τής σημερι-