Στοιχεία αρχαίας ιστορίας περιέχοντα την πολιτικήν ιστορίαν, γεωγραφικήν θέσιν, και κοινωνικήν κατάστασιν των πρωτίστων εθνών της αρχαιότητος

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4233. - Στοιχεία αρχαίας ιστορίας περιέχοντα την πολιτικήν ίστορίαν, γεω- γραφικήν ί>έσιν, και κοινωνικήν κατάστασιν τών πρωτίστων εθνών τής αρχαιότητος συνερανισθέντα μετ' επιμελείας έκ τών παλαιών συγγραφέων και τών νεωτέρων αρχαιο- λογικών ανακαλύψεων υπό Ρο6έρτοο Ιϊελεκάσι; Διδασκάλου Δημοσίου 'Αγγλικών Γραμμάτων Ιστορίας και Γεωγραφίας. Εκδοθέντα δαπάνη τής 'Ιονικής Κυβερνήσεως προς χρήσιν τών σχολείων τοΰ Κράτους Τόμος Α'. Κέρκυρα Έν τή τυπογραφία τής Κυβερνήσεως. 1845. Εις 8ον, σ. 10 + ις'+11 - 464 + η' +465 - 816, μετ' εικόνων. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 3737. *