1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4232. - Σίλουΐου Πελλίκου Τα έν τή φυλακή μου. Μετέφρασεν Ι. Γ. ΙΙα- τάκ^ς Σχολάρχης Πειραιώς. 'Αθήνησιν. Τΰποις Π. Β. Μελαχοΰρη και Φ. Καραμπίνη. 1845. Εις 8<>ν, σ. ι0'+ ι ά. ά.+228. ΕΒΕ. Ν. Φ. 5089, ΓΕΝ. MGL 787. *
  3. Σίλουΐου Πελλίκου