1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4213.-Ποϋ σπεύδει ή τέχνη των Ελλήνων την σήμερον. "Εγραψε Σ[τέφανος] Α. Κ[ουμανούδης]. Προσετέθησαν και δυο πραγματεΐαι Ίωάννοο Βιγκελμάννοο περί τέχνης έκ τοΰ Γερμανικού. Δαπάνη 'Ιωάννου Α. Κουμανούδη. Έν Βελιγραδίφ. Έκ τής τυπογραφίας τής Κυβερνήσεως. 1845. Είς 8°ν, σ. 67 +1 α. ά. ΕΒΕ. ΚΑΛΛ. 414, ΑΑ 1999, ΓΕΝ. Arch. 276. 4. <---------- *
  3. Σ[τέφανος]Α. Κ[ουμανούδης].