1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4201. - Παρισίων 'Απόκρυφα, μυθιστορία Ευγενείου Σοη, (Eugene Sue.) ΜεταφρασΐΚΐσα εκ τοϋ Γαλλικού υπό [. Ίσοδωρίδοο Σκ^λίσσ^. Τόμος πρώτος. Σμύρνη, εκ τοϋ τυπογραφείου τών Παρισινών απόκρυφων, διευθυνομένου υπό Γ. Η. Καψάλη, 1845 Εις 8ον, σ. ς' + 657 + 2 ά. ά. Περί τοϋ Τόμου δευτέρου πρβλ. έν ετει 1846. ΜΞΗ 830, ΛΖ—.
  3. Ευγενείου Σοη, (Eugene Sue.)