1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4193. - 'Ομιλία περί Τραπέζης τοΰ βουλευτού των Βορείων Σποράδων Κ. 'Aντωνιάδου έκφωνηιίεΐσα Κατά την Συνεδρίασιν της 22 8βρίου 1845 της Βουλής. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Μνημοσύνης Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. (Παρά τή Πύλη της Αγοράς). 1845. Εις 8ον σ. 16. ΓΕΝ. K.G. 668. -Η-
  3. Κ.'Aντωνιάδου