Νέος Ερωτόκριτος

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4184.-Νέος Έρωτόκριτος παρά Διονυσίου Φωτεινού. Τόμος πρώτος. Έν Κωνσταντινουπόλει, τυπογραφία και λιθογραφία Ε. Καγιόλ. 1845 Εις 8°ν, α η'+ 243. Τφ αΰτφ ετει: Τόμος δεύτερος σ. 319. Πρβλ. αριθ. 1072. Κουμανούδης 1, 343. *
  3. Διονυσίου Φωτεινού