1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4168. - Κολόμβη ύπό ΙΙροσπέρου Μεριμαίου. Έκτου γαλλικού.—Povera — anche ella. (Complainte funebre du Niolo.) 'Ορφανή --------φθάνει μοναχή. (Νιόλου Μοιρολόγιον.) —Έν 'Αθήναις, Έκ τοϋ Τυπογραφείου Α. Γκαρπολά. 1845. 17
  3. ΙΙροσπέρου Μεριμαίου.