Ιερόν εγκόλπιον.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4159. - 'Ιερόν ένκόλπιον. "Ητοι Συλλογή θείων και ιερών ρητών συλλεχθέν- των εκ τής αγίας Γραφής Παλαιάς και Νέας. Με σΰντομον βιογραφίαν τών θεοπνευ- στων Συγγραφέων τής Αγίας Γραφής, σΰντομον περίληψιν έκάστον τών ιερών βιβλίων, σημειώσεις τινάς προς διασάφησιν τών δυσνοήτίον ρήσεων, και πίνακα τών περιεχομέ- νων. Ύπό Σολομώντος Νικολαΐδου Κυπρίου. Έν Έρμουπόλει, εκ τής τυπογραφίας Γ. Μελισταγοΰς. (Όδός Αγοράς.) 1845. Είς 16ον, Φ. 2 ά. ά. + σ. 216. ΕΒΕ. Θ. 9651. *