Εγχειρίδιον της Βοτανικής.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4145. - Ένχειρίδιον της Βοτανικής. Παρά Ξαυερίου Λάνδερερ Άρχιφαρ- μακοποιοϋ τής Α. Μ., Καθηγητοΰ της Χημείας και προσωρινώς τής Βοτανικής, έπιτι- μίου και αντεπιστέλλοντος μέλους διαφόρων εταιριών, κλπ. κλπ. κλπ. — Ου πάνυ γε ρά- διον.....περιτυχεΐν (Ξενοφ. Άπομν.) Έν 'Αθήναις, έκ τής τυπογραφίας Κ. Άντω- νιάδου. 1845. Εις 8°ν, σ. ιβ' + 220, μεθ' ενός πίνακος. ΕΒΕ. Φ. Ε. 1568. -*
  3. Ξαυερίου Λάνδερερ