4120. - 'Αριστοφάνης σχολιασθείς τε καΐ εκδοθείς υπό Νεοφότοο Δοόκα. εις τόμους τρεις. Τόμος πρώτος. Έν 'Αθήναις, έκ τής τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλα Κατά την όδόν τοΰ Έρμου, 'Αριθ. 215. 1845. Είς 8°ν, φ. 1 ά. ά. + σ. ιβ' + 2 ά. ά. + 247. Τφ αΰΐώ έτει: Τόμος δεύτερος, σ. 332. Τόμος τρίτος, σ. 288. ΕΒΕ. Ε. Φ. 2868.

Αριστοφάνης σχολιασθείς τε και εκδοθείς υπό Νεόφυτου Δούκα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αριστοφάνης σχολιασθείς τε και εκδοθείς υπό Νεόφυτου Δούκα