1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4104. - 'Αγγελία, περί τής συστάσεως τής έν Αθήναις Εταιρείας τών 'Ωραίων Τεχνών. Εις 4<>ν, σ. 2 και 2 λευκαί. Τής 25 Μαρτίου 1845. ΜΜΠ—. -*