Χριστίνα Αναγνωστόπουλος

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4103.-Χριστίνα 'Αναγνωστόπουλος τραγωδία εβδόμη. Παρά Ίωάννου Ζαμπελίου. τοΰ Λευκαδίου. — «Διός κόρα---------εκφυγεΐν. Αισχ. Τκέτιδ. οτίχ. 156.— Έν Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Χ. Αναστασίου (οδός Παρέρμου ά'νω τής Καπνι- καρέας). 1844. Εις 8°ν, σ. 80+1 ά. ά. ΕΒΕ. Ν.Φ. 1173, ΓΕΝ. MGL. 882. -Χ-
  3. ΊωάννουΖαμπελίου