Στοιχεία Ελληνικής Γραμματικής

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4076.-Στοιχεία Ελληνικής Γραμματικής τοΰ Κ. Άσωπίου Ίππότου. Συντα- κτικόν Μέρος Γ'. Περίοδος Α'. Εκδοθέντα Προς χρήσιν τών Ελληνικών Σχολείων. Έν Κωνσταντινουπόλει, Έκ τής τυπογραφίας Δημητρίου Πασπαλλή. 1844. Εις 8°ν, σ. 91. ΜΙΒ 3360.
  3. Κ. Άσωπίου