Κωνσταντινιάς παλαιά τε και νεωτέρα ήτοι περιγραφή Κωνσταντινουπόλεως

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4013. - Κωνσταντινιάς παλαιά τε και νεωτέρα ήτοι περιγραφή Κωνσταντι- νουπόλεως Άπ' αρχής μέχρι τοΰ νΰν, καθιστοροΰσα γενικώς τα της Πόλεως ταύτης, τάς πέριξ αυτής Τοποχ'ϊεσίας, τάς τε αντιπροσώπους δυο Παραλίας τών Στενών τοΰ Βοσπό- ρου, και τάς παρακειμένας Νήσους τή Πόλει ταΰτη. Συνταχθείσα παρά ανδρός φιλολό- γου και φιλαρχαιολογου. "Εκδοσις δευτέρα. Έν Κωνσταντινουπόλει, εκ τής τυπογραφίας Δημητρίου Πασπαλλή. 1844. Εις 8ον, σ. θ' -f- 1 ά. ά. + 274, μετά πινάκων. Συγγραφεύς ό Πατριάρχης Κ/πόλεως Κωνστάν- τιος Α'. Πρβλ. άρι». 1241 κα'ι 1439. ΕΒΕ· Γ. Π. 2808, ΓΕΝ. Geogr. 2427, ΑΟΒ. Λ. 29/VI. -*¦
  3. ανδρός φιλολό-γου και φιλαρχαιολογου