1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4006. - Κανονισμός Διευθετών τά της Νομικής Σχολής τής 'Ιονίου 'Ακαδη- μίας συμφωνά με την υπ' αριθμ. Κ' Πράξιν τής Κυβερνήσεως. ΕΊς 8ον, σ. 13. Ελληνιστί κα'ι ίταλιστί. "Ανευ έτους, αλλά τοΰ 1844. 'Εν Κέρκυρα. Ό ψευ- δότιτλος μόνον ίταλιστί. ΔΒΚ—, ΓΕΝ. Geogr. 3551, IEEE—. -Η-