1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3883. - Πολιτικό ν Σύνταγμα της Ελλάδος, κατά την Ε' έθνικήν συνέλευσιν. Έκδιδόμενον νυν το πρώτον ύπό Ανδρέου Ζ. Μάμοοκα, δαπάνη Π. Β. Μελαχοΰρη Τυπογράφου. Άθήνησιν. Έκ της τχιπογραφίας Π. Β. Μελαχοΰρη καϊ Φ. Καραμπίνη. Όδώ 'Αγίου Μάρκου. 1843. Εις 8ον, ο. δ' + 45. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 2715Ζ , ΓΕΝ. Κ. G. 607. -Χ-
  3. Πολιτικόν σύνταγμα της Ελλάδος, κατά την Ε' Εθνικήν συνέλευσιν