1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3778. - Επιστολή πολιτική προς φίλον τινά έν Λονδίνφ. Πραγματευομένη περί τής νέας χών Ελλήνων Πολιτικής Μεταβολής τής Τρίτης Σεπτεμβρίου και περί τής γενησομένης Εθνικής Συνελεύσεως. Ύπό Γ[εωργίου] Π[ολυμέρη]. Έν Έρμουπό- λει έκ τής τυπογραφίας Γεωργίου Πολυμερή. 1843. Εις 8°ν, σ. 16. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 3856R, ΒΒ-, ΓΕΝ. Κ. G. 204, ΛΟΒ. Κ 1/1, ΙΕΕΕ-. *
  3. Γ[εωργίου] Π[ολυμέρη].