1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3717.-Τά Δημοτικά, ήτοι βιβλίον περιέχον τον δημοτικόν νόμον έξηγημένον, μετάφρασιν τής θεωρίας τοΰ δημοτικού δικαίου, τάς έπί Τουρκοκρατίας, δημοκρατίας, και επί Κυβερνήτου δημοτικός θεσμοθεσίας, Καί Νόμους, διατάγματα καί εγκυκλίους αναφερόμενα εις το ένυπάρχον δημοτικόν σύστημα ύπό Σ[πυρίδωνος| Άντωνιάδου. Τόμος πρώτος. Έν 'Αθήναις έκ τής τυπογραφίας Κ. Άντωνιάδου. Όδός Έρμου, άνω τής Καπνικαρέας. 1842. Είς 8»ν, σ. ι' + 384 +127 + 1 ά. ά., μεθ" ενός πίνακος. "Ετερος τόμος δέν εξεδόθη. 'Εν ταϊς τελευταίαις σ. 127: «Παράρτημα. Έκλογαί, Όροθεσία, Συγχωνεύσεις καί Σχηματιχμός τών δήμων». Ή β' έκδοσις τφ 1866. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 46 καί Π. Ε. 473.
  3. Σ[πυρίδωνος| Άντωνιάδου.