1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3684.-Περί φυσικών ευλογιών και μάλιστα περί τής έπισκητ^άσης επιδη- μίας κατά τήν νήσον Θήραν έν ετει 1840-41. Σύντομος και αυτοσχέδιος πραγματεία υπό Ι. Δεκιγάλλα.— L'Arte che a morte--------dona non move (Monti, il Bardo.)— Έν 'Αθήναις έκ τής Βασιλικής τυπογραφίας 1842. Εις 8ον, σ. 52. ΕΒΕ. ΙΑΤΡ. 1453R. -Η-
  3. Ι. Δεκιγάλλα.—