1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3673.-Ό Κυδωνιάτης. Ποίημα είς άσματα τέσσαρα 'Υπό Ν. Σαλτέλη. — Πόνων-------έσσεται (Πίνδαρος) — Εκδίδεται δια δαπάνης II. Ίωαννίδου. Έν 'Αθή- ναις, 1842. Είς 8<>ν, σ. 18 ά. ά. + α-ω + αα-Μ(= 8) + θ'+ 208. ΕΒΕ. Ν. Φ. 1011, ΓΕΝ. MGL. 8δδ, ΛΟΒ. Α 50 Ι. *-
  3. Ν. Σαλτέλη