1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3644. - Κοΰρκας αρπαγή. Ποίημα ήρωϊκοκωμικόν εις τρία άσματα. Συντα- χθέν παρά τοΰ Κυρίου Ιακωβάκη Ρίζου τοΰ ποτέ Νερουλού. "Εκδοσις Τετάρτη. Έν 'Αθήναις. Έκ τής τυπογραφίας Χρήστου 'Αναστασίου. 1842. Εις 8°ν μικρόν, σ. 31. ΕΒΕ. Ν. Φ. 984, ΓΕΝ. MGL. 843. 1, ΙΜΚ-. -Η-
  3. Ιακωβάκη Ρίζου | Νερουλού