Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων,

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3632. - Ηνωμένο ν Κράτος τών 'Ιονίων Νήσων, [κάτω:] Κέρκυρα έν τή Τυ- πογραφία τής Κυβερνήσεως. Μφ. 0.22 Χ 0.29. τής 13 Μαίου 1842, περί δικαστικών διακοπών. 'Ελληνιστί, άγγλιστ'ι και ίταλιστί. IEEE—. ¦