1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3629.-Ή Καινή Διαθήκη μετά υπομνημάτων αρχαίων, εκδιδομένη υπό tos- OXAntOO Φαρμακίδου. Τόμος Πρώτος. Περιέχων το κατά Ματθαίον Ευαγγελιον. Έν 'Αθήναις, Έκ της Τυπογραφίας 'Αγγέλου Άγγελίδου. Κατά την ύδόν Έρμιοΰ παρά τη Καπνικαρέα' 1842. Εις 8ον, σ. κδ' + 608. Έσώτιτλος : Ευθυμίου τοϋ Ζιγαβηνοϋ Ερμηνεία εις τά τέσσαρα ευαγ- γέλια. Τόμος πρώτος......Τφ αΰτφ ετει: Τόμος δεύτερος, περιέχων τά κατά Μάρκον, Λουκάν κα'ι Ίωάννην Ευαγγέλια, φ. 3. ά. ά. + σ. 765 +· 1 3.. ά. Έσώτιτλος : Ευθυμίου τοϋ Ζιγαβηνοΰ 'Ερμηνεία εις τά τέσσαρα Ευαγγέλια, τόμος δεύτερος---- Τόμος τρίτος, περιέχα>ν τάς πράξεις τών 'Αποστόλων και την προς Ρωμαίους έπιστολήν. σ. λα' + 471. Έσυ'ηιτλος : Οίκουμενίου έξήγησις εις τάς Πράξεις τών 'Αποστόλων καϊ εις τάς έπιστο- λάς τοΰ Παύλου. Τόμος τρίτος....... Περί τών λοιπών τόμων πρβλ. κατωτέρω : 1843, 1844 κα'ι 1845. ΕΒΕ. Θ. 10467. -*¦