3615. - 'Επικτήτου έγχειρίδιον, και αποσπάσματα έκ τής 'Ανθολογίας Ίωάν- νου Στοβαίου. Μεταφρασθέντα εις τήν καθομιλουμένη ν. και εκδοθέντα ύπό Άναστα- 5ΐοο Μαοροκεφάλου Καισαρέως Έν Αθήναις, έκ τής τοϋ 'Ηλία Χριστοφίδου τυπογρα- φίας Ή 'Αγαθή Τύχη 1842. Εις 8<>ν, σ. οβ' + 152 + 7 ά. ά. ΕΒΕ. Ε. Φ. 4906, ΓΕΝ. Fam. 123. *
Ίωάν-νου Στοβαίου

Επικτήτου εγχειρίδιον και αποσπάσματα εκ της Ανθολογίας Ιωάννου Στοβαίο

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επικτήτου εγχειρίδιον και αποσπάσματα εκ της Ανθολογίας Ιωάννου Στοβαίο