1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3615. - 'Επικτήτου έγχειρίδιον, και αποσπάσματα έκ τής 'Ανθολογίας Ίωάν- νου Στοβαίου. Μεταφρασθέντα εις τήν καθομιλουμένη ν. και εκδοθέντα ύπό Άναστα- 5ΐοο Μαοροκεφάλου Καισαρέως Έν Αθήναις, έκ τής τοϋ 'Ηλία Χριστοφίδου τυπογρα- φίας Ή 'Αγαθή Τύχη 1842. Εις 8<>ν, σ. οβ' + 152 + 7 ά. ά. ΕΒΕ. Ε. Φ. 4906, ΓΕΝ. Fam. 123. *
  3. Επικτήτου εγχειρίδιον και αποσπάσματα εκ της Ανθολογίας Ιωάννου Στοβαίο
  4. Ίωάν-νου Στοβαίου