Εξομολογητάριον

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3614. - Έξομολογηΐάριον ήτοι βιβλίον ψυχωφελέστατον περιέχον Διδασκα- λίαν σιίντομον προς τον πνευματικόν πώς να εξομολογώ με καρπόν τους Κανόνας τοΰ 'Αγίου Ιωάννου τοΰ Νηστευτοΰ ακριβώς εξηγημένους- σνμβουλήν γλαφυράν προς τόν μετανοοΰντο πώς νά έξομολογηται καθώς πρέπει· και λόγον ψυχωφελή περί μετανοίας. Συνερανισθέν μέν έκ διαφόρων Διδασκάλων, και εις άρίστην τάξιν ταχθέν παρά τοΰ έν τω Άγίω "Ορει άσκήσαντος άοιδίμου Διδασκάλου Νικοδήμοο Πέμπτη έ'κδοσις έν Βε- νετία Έκ τής Ελληνικής Τυπογραφίας τοΰ Φοίνικος 1842. Εις 8ον μέγα, σ. 296. ΕΒΕ. Θ. 9631. *