1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3599. - Έγχειρίδιον ελληνικής γραμματικής διά τους πρωτόπειρους. Μέρος Πρώτον περιέχον τους τύπους τών Μερών τοΰ Λόγου Μετά τινιον αναγκαίων παρατη- ρήσεων και συγκρίσεως προς την καθ'ημάς γλώσσαν υπό Γ. Χρυσοβέργη. — Άθήνη- σιν. Έκ τοΰ τυπογραφείου ή Μνημοσύνη Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέιος. 1842 Ε!ς 80ν, σ. 4 ά. ά. + 76 Τώ αύτφ έ'τει: Μέρος δεύτερον περιέχον τό περ'ι δημιουργίας λέξεων μετά τίνων αναγκαίων παρατηρήσεων και συγκρίσεο>ς προς την καθ' ή μας γλώσσαν ύπό Γ. Χρ:>σοβέργ>ϊ. — «Οΰθ' ο λόγος - — προς έκεί- νην. Ν. Δούκ. Αίσχ. Σωκρ». — Άθήνησιν. έκ τοϋ τυπογραφείου Δ. Άθ. Μαυρομμάτη. 1842. σ. 48. ΕΒΕ. ΓΛ. 733, ΓΕΝ. Sc. L. 116. *
  3. Γ. Χρυσοβέργη