1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3595. - Διάταξις τελωνιακή, ενεργούμενη εις τά Τελωνεία της Ελλάδος, κατά ro 3 ά'ρθ. τοϋ ν π' άριί). 2928 και ύπό ήμερομηνίαν 2Γ> Μαΐου, 1842 Νέου Διοργανι- σμοϋ. Μετετυπώθη έν Έρμουπόλει 1842. Έκ της τυπογραφίας Ν. Βαρότση. Εις 16°ν, φ. 1 ά. ά. - α. 17. 'Επί τοϋ εξωφύλλου, άντι 2δ Μαΐου, έχει 2 'Ιουνίου. ΕΒΕ. ΟΚΕ. Ι7δ2, IEEE. 315. *