Αριθ. Α' Πράξις της Κυβερνήσεως.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3581.-'Αριθ. Α' Πράξις τής Κυβερνήσεως. Μφ. 0. 80 χ 0. 58, τής 5/17 'Ιουνίου 1842, ελληνιστί, άγγλιστ'ι και ίταλιστί, έν Κέρκυρα. 'Απαλλάσσονται τ' ακίνητα τών παλαιών υποθηκών, μή έξαλειφυεισών, παρά τήν έξόφλησιν τοΰ χρέους. IEEE—. *