1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3574. - Ώρολόνιον το μέγα περιέχον "Απασαν την άνήκουσαν αύτώ Άκολου- θίαν, κατά τήν τάξιν τής 'Ανατολικής τοϋ Χρίστου Εκκλησίας, και έξαιρέτως τών υπο- κειμένων αυτή ευαγών Μοναστηριών, μετά τής έν συνάψει ιστορίας πολλών τοΰ Μηνο- λογίου Εορτών, διορΟωθέν και εις τρία μέρη διαιρείΐέν, ύπό Βαρθολομαίου Κου- τλουμουσιανού Νϋν πρώτον τΰποις έκδίδοται. Έν Βενετία Έκ τής Ελληνικής Τυπο- γραφίας τοϋ Φοίνικος. 1841. Είς 12»ν, σ. 4 α. ά. + 676. ΓΕΝ. Theol. 654. *
  3. Βαρθολομαίου Κου-τλουμουσιανού