1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3561. - Τραγωδία, ή διάφορα άσματα ηρωικά, κλέφτικα και ερωτικά. Έν 'Αθή- ναις. 1841. Εις 16°ν. Κουμανοΰδης 1,275.